להלן הסכם שימוש למשתמש הקצה באפליקציית Touch & Play™ (להלן "ההסכם").

מטרת ההסכם להסדיר את היחסים בינך ("המשתמש") ובין צמ-יובל השקעות בע"מ (להלן "ינון דיגיטל" או "החברה") כחלק מהשימוש שתבצע באפליקציית Touch & Play™ (להלן "האפליקציה").

לפני הפעלת האפליקציה והשימוש בה קרא בעיון את ההסכם ואשר הסכמתך לתנאיו.  באם אינך מעוניין לאשר את הסכמתך לתנאי ההסכם הינך מתבקש לבחור באפשרות "לא מסכים" המופיעה בתחתית המסך ולהפסיק את התקנת האפליקציה. בעצם הלחיצה על כפתור ה"מסכים" אתה מסכים שקראת את הוראות הסכם זה ואת הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות להלן, הבנת את תנאיהן והסכמת להיות כפוף להן. אם אינך מסכים לכל הוראות ההסכם ומדיניות הפרטיות להלן, ללא יוצא מן הכלל, אנא אל תלחץ על כפתור ה"מסכים", ואל תפעיל את האפליקציה או לחילופין בחר באפשרות "לא מסכים" ובטל את התקנת אפליקציית החברה.

יובהר כי החברה איננה מחייבת אותך להסכים להוראות הסכם זה, אולם ללא לחיצה על כפתור ה"מסכים" אשר באמצעותו אתה מביע את הסכמתך להן - לא יהא ניתן להתקין האפליקציה ולעשות בה שימוש.
הוראות הסכם זה מנוסחות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והן יחולו על נשים וגברים כאחד.

1. אודות האפליקציה

האפליקציה מאפשרת תפעול ושליטה מרחוק בנגן מוסיקה מסוג Touch & Play™. השליטה נעשית ע"י תקשורת דו כיוונית ומשלוח פקודות מהאפליקציה לשרתי החברה באמצעות האינטרנט הסלולארי ו/או האלחוטי ומשרתי החברה לנגן וחזרה. בהתקנת האפליקציה יוזנו על ידי המשתמש פרטים יחודיים שישמשו לצורך זיהוי השלט בשרת באופן ייחודי ושיוכו לנגן מסויים לצורך שליטה בו.

2. תנאי השימוש

החברה מעניקה למשתמש רישיון אישי, מוגבל, לא בלעדי, ניתן לביטול, ללא זכות להמחאה, ללא זכות לתת רשיונות-משנה ושאיננו ניתן להעברה לעשות שימוש באפליקציית החברה, הכל בכפוף להוראות הסכם זה. האפליקציה מיועדת לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש, וכל שימוש מסחרי בה ו/או שימוש למטרות הפקת רווח הוא שימוש אסור לצרכי הסכם זה.

3. הגבלות על השימוש

במסגרת השימוש באפליקציית החברה, המשתמש אינו מורשה:
א) להעביר, להפיץ, לשתף, למשכן, להמחות, להעניק רישיון משנה, למכור, להחכיר או להשכיר את האפליקציה או את זכויותיו בה באופן ישיר או עקיף, באופן מסחרי או באופן שאיננו מסחרי;
ב) לבצע כל העתקה, שיכפול, שינוי, הסבה, הידור, פירוק, הנדסה מחדש או כל שינוי אחר באפליקציה ו/או בחלקיה;
ג) לבצע אינטגרציה של האפליקציה עם מוצר של צד ג' ו/או תוכנה של צד ג' ו/או יצירה נגזרת כלשהי ללא אישור מראש ובכתב של החברה;
ד) להעביר או ליצור, בקשר לאפליקציה, כל וירוס, "תולעת", "סוס טרויאני", רוגלה, או כל קוד, קובץ או תוכנית אחרים אשר עלולים או נועדו להסב נזק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או כל קוד או רכיב או קובץ מחשב אחר שהינם, או עשויים להיות, מזיקים, משבשים או פולשניים;
ה) להשתמש באפליקציה לצורך פיתוח של אפליקציה ו/או תוכנה מתחרה;
ו) להעביר את הסיסמא ו/או שם המשתמש של המשתמש לצד שלישי;
ז) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה של תכנים באופן שיטתי מהאפליקציה;
ח) להפריע או לשבש את פעילותו של השירות ו/או האתר, או השרתים או הרשתות אשר מארחים את האפליקציה או מאפשרים את זמינותה;
ט) לעשות שימוש באפליקציה לכל צורך או מטרה האסורים על פי דין, לרבות פגיעה בפרטיות של משתמשים אחרים, פגיעה בזכויות יוצרים וכיו"ב.

4. שינוי, עדכון ושדרוג

החברה רשאית לשנות את האפליקציה, מאפייניה, עיצובה, היקפה, מידת הזמינות שלה, באופן חלקי או מלא, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש למשתמש. כמו כן, החברה תהא רשאית לפרסם מעת לעת עדכונים ו/או שדרוגים לאפליקציה, אולם איננה מחויבת לעשות כן. העדכונים ו/או השדרוגים יצכן ויבוצעו באופן אוטומטי ללא הודעה מוקדמת למשתמש או באופן אקטיבי כחלק מתהליך התקנה מחדש בידי המשתמש. בעצם הסכמת המשתמש לעשות שימוש באפליקציה לפי הוראות הסכם זה, המשתמש מסכים כי אותם תנאים יחולו גם על השימוש באפליקציה המעודכנת ו/או המשודרגת לפי הוראות הסכם זה.

5. בעלות

האפליקציה לרבות עיצובה, קוד האפליקציה, הקבצים הגרפיים, תכניה, יישומי האפליקציה, המסמכים הנלווים להפעלת האפליקציה ולוגו החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר, מדגמים וכיו"ב הקיימים ו/או מגולמים ו/או קשורים ו/או מתייחסים לאפליקציה, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ומוגנים על פי חוק. מובהר כי אין בהסכם זה בכדי להעביר למשתמש כל זכות באפליקציה מלבד זכות מוגבלת לשימוש בה בכפוף להוראות הסכם זה, ודבר מהאמור בהסכם זה אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של החברה על פי כל דין. החברה רשאית לעשות שימוש בכל אמצעי משפטי ו/או טכנולוגי שמטרתו למנוע הפרה של הוראות הסכם זה, לרבות סיום הסכם זה וסיום הרישיון. המשתמש מסכים ומתחייב לכך שכל שינוי בהוראות הרישיונות המפורטים בסעיף 8 להלן יחייבו אותו, וכי המשך השימוש באפליקציה יהווה ראייה להסכמתו לשינויים אלה.

6. שירות ותמיכה

תמיכה במסגרת השימוש באפליקציה, תנתן אך ורק ללקוחות משלמים/פעילים של החברה. התמיכה תנתן טלפונית בטלפון 03-7362243 או באמצעות הדוא"ל בכתובת: support@ynondigital.co.il. תמיכה תנתן אך ורק ללקוחות משלמים/פעילים.

7. תשלום ועלויות

השימוש באפליקציה בשלב זה הינו ללא עלות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות תעריפים זאת בהודעה מוקדמת למשתמש של 14 יום לפחות, אשר תימסר למשתמש באמצעות הפרטים האישיים שמסר לחברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף לאפליקציה שירותים או פונקציות נוספות, או להרחיב שירותים קיימים, בתשלום או שלא בתשלום, בהתאם לשיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. האפליקציה משתמשת ברשת האינטרנט הסלולארית ו/או האלחוטית לצורך תקשורת עם השרת. המשתמש מסכים לשאת בכל עלות שיתכן ותגרם לו בגין תקשורת זו. עלויות החיבור של מכשיר המשתמש לאינטרנט כפופות להסכם בין המשתמש ובין ספק התקשורת הסלולרית שלו.

8. הגבלת אחריות החברה

האפליקציה מסופקת למשתמש כמות שהיא ("as is") ,ללא אחריות ו/או מחויבות של החברה מכל סוג ומין, במפורש או מכללא, לרבות אחריות:
א) לדיוק הקודים;
ב) להיעדר בעיות ו/או תקלות ו/או באגים ו/או פגמים ו/או רכיבים מזיקים באפליקציה, לרבות כאלה שמקורן בספקים של האפליקציה;
ג) לדיוק הנתונים המוצגים למשתמש כחלק מהשימוש באפליקציה
ד) כי השימוש באפליקציה יענה על דרישותיו ו/או יתאים למטרותיו של המשתמש;
ה) לזמינות האפליקציה בכל עת.
המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהגרסה של האפליקציה בה הוא עושה שימוש הינה גרסת בטא, כלומר גרסה שאיננה סופית, וכי ייתכן וגרסה זאת תסבול מתקלות ו/או קשיים בהפעלה ו/או בעיות תוכנה ו/או בעיות חומרה ו/או "באגים" מכל סוג, לרבות קריסה של האפליקציה, פעולה איטית של האפליקציה, קושי בהתקנת האפליקציה ועוד. ככל שהדבר מותר על פי דין, החברה מחריגה בזאת באופן מפורש כל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או עלות ו/או הוצאה ו/או תשלום ו/או אובדן ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי או שייגרם למשתמש או לרכוש וזאת בין אם ייגרם עקב חוסר יכולת להשתמש באפליקציה, כשל באפליקציה, חסימה או ביטול של הגישה לאפליקציה בידי החברה,

9. אחריות שימוש, התחייבויות והצהרות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב: א) כי הוא מעל גיל 18, ובעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה; ב) לעשות שימוש באפליקציה לפי הוראות הסכם זה ולפי כלדין; ג) כי השימוש ו/או ההסתמכות באפליקציה, בשירותיה ו/או בתכנים המוצגים בה הינם באחריותו המלאה והבלעדית ועל פי שיקול דעתו, וכי החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש באפליקציה.

10. שיפוי

משתמש אשר בגין או בעקבות פעולותיו או מחדליו ייגרם לחברה נזק או תוגש כנגד החברה תביעה, מסכים ומתחייב לשפות את החברה, מנהליה, הדירקטורים שלה, עובדיה או מי מטעמה, בגין כלתביעה ו/או טענה בגין נזק ו/או הפסד שייגרם לחברה או לכל צד שלישי עקב הפעולות שביצע המשתמש באפליקציה ו/או בגין הפרה של הוראות הסכם זה.

11. מדיניות פרטיות למשתמש

 המשתמש מסכים לכך שהחברה תאסוף עליו או לגביו את כל או חלק מסוגי המידע הבאים (להלן "המידע הנאסף"):
(א) מידע סטטיסטי הנובע מעצם השימוש השוטף של המשתמש באפליקציה, לרבות שירים ו/או רשימות השמעה שבחר לנגן, נוהגי השימוש שלו באפליקציה.
(ב) ככל שהמשתמש יידרש ויסכים לביצוע אינטגרציה בין האפליקציה לבין רשתות חברתיות דוגמת רשת Facebook, החברה עשויה לאסוף מידע אשר מאוחסן ברשת החברתית לרבות פרטים אישיים, פרטי קשר, תמונות ורשימת חברים.
(ג) ככל שהדבר נדרש לפעילותה, האפליקציה עשויה לאסוף מידע אודות כתובת ה-IP של המשתמש, מידע אודות מיקום מכשירו הנייד של המשתמש, מידע אודות מערכת ההפעלה ושפת מערכת ההפעלה שבה עושה המשתמש שימוש ועוד. מעבר לכך, תאסוף החברה מידע המקושר ל"עוגיות" (Cookies) הנדרש לשם פעילותה התקינה של האפליקציה כגון העמודים או המסכים בהם ביקר המשתמש, מהיכן הגיע המשתמש אל כל עמוד או מסך ועוד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שביכולתו לחסום את השימוש ב"עוגיות" דרך שינוי הגדרות הדפדפן שלו, אולם פעולה זאת עשויה לפגום בפעולתה המיטבית של האפליקציה.
החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע שנאסף בהסכמת המשתמש לשם:
(א) אספקת השירות ותפעול האפליקציה באופן תקין ומלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, כולל סוגיות של מתן מענה לצרכי המשתמש ובקשותיו.
(ב) שיפור חוויית השימוש, ויצירת שירותים ותכנים חדשים.
(ג) אחסנה של המידע במאגר המידע והנתונים של החברה.
(ד) עיבוד המידע למטרות סטטיסטיות, מסחריות ושיווקיות.
(ה) הפצת ושליחת ניוזלטרים, עדכונים ומבצעים, מידע שיווקי, דברי פרסומת, הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין את המשתמש, הודעות בנוגע לעדכונים ושדרוגים של האפליקציה וכל תוכן אחר שייראה לחברה כהולם לשליחה למשתמש, מצד
החברה ו/או מצד צדדים שלישיים. המשתמש יוכל לבקש בכל עת לחדול מקבלת מידע זה.
(ו) אחסנת וגיבוי המידע בשרתי המערכת ו/או במערכות גיבוי נוספות.
(ז) ליצור קשר עם המשתמש במקרים בהם החברה תהיה סבורה שהדבר הכרחי.
(ח) מניעת פעילות לא חוקית ושימוש לרעה בשירות, לרבות ביצוע תרמית וגניבת זהות.

12. מדיניות דיוור ישיר

 בהסכמה להתקנת האפליקציה המשתמש מסכים לקבל דואר אלקטרוני רלוונטי ו/או מסרונים רלוונטיים למכשיר הנייד ו/או הודעות ב"דחיפה" ישירות מהאפליקציה למכשיר הנייד (Notification)  ו/או מהחברה לרבות תוכן פרסומי, וכן כל תוכן אחר אשר נראה לחברה כהולם לשליחה. משתמש אשר אינו מעוניין לקבל מהחברה דואר אלקטרוני רלוונטי ו/או מסרונים רלוונטיים ו/או הודעות מתוך האפליקציה עצמה נדרש לא להסכים לתאי הסכם זה ולבטל את התקנת האפליקציה ולהסיר את התקנת האפליקציה ממכשירו.

13. משך וסיום ההתקשרות

ההתקשרות תחל עם התקנת האפליקציה על מכשירו הנייד ו/או בטאבלטו/או במחשבו של המשתמש. החברהר רשאית להביא לידי סיום את הרישיון אשר ניתן על פי הסכם זה בכל זמן ומכל סיבה. בנוסף, הפרה של תנאי הסכם זה תביא לסיום ההתקשרות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשהות ו/או למנוע ו/או להפסיק ו/או לשלול את הרישיון למשתמש ו/או את שירותי האפליקציה למשתמש וכן לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש במידה והאחרון הפר הוראה מהוראות הסכם זה ו/או ביצע באפליקציה שימוש אסור ו/או הפר הוראות כל דין. ככל שהמשתמש לא בחר באפשרות "לא מסכים" החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש הודעות דואר אלקטרוני או מסרונים כאמור גם לאחר סיום ההתקשרות לפי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

14. תנאים כלליים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות הסכם זה בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה, והוראות אלה יחייבו מרגע השינוי. המשתמש מסכים שכל שינוי בהוראות הסכם זה יחייב אותו, וכי המשך השימוש באפליקציה יהווה ראייה להסכמתו להוראות שתוקנו. החברה רשאית לפרסם הודעה על שינויים מהותיים שיבוצעו להסכם זה אך איננה מחויבת לכך, ובאחריות המשתמש לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה ובמידה ואיננו מסכים להם עליו לחדול מיד מלעשות שימוש נוסף באפליקציה. החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות דרך האפליקציה, כולו או מקצתו, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש איננו רשאי להמחות כל זכות שיש לו באפליקציה או לשימוש בה לצד ג' ללא אישור מראש ובכתב של החברה. החברה תהיה רשאית להעביר את זכויותיה לפי הסכם זה לצד ג', לרבות במסגרת שינוי שליטה, ללא אישור של המשתמש. כל עיכוב או חסימה של גישת המשתמש לאפליקציה עקב כח עליון כגון מלחמה, שביתה, שריפה, הפסקת חשמל וכיו"ב לא ייחשב כהפרת הסכם זה מצד החברה ולא יקנה למשתמש זכות לפיצוי כלשהו. כישלון מצד החברה לאכוף התחייבות כלשהי או לממש כל זכות לעיל לא תיחשב כויתור של החברה על יכולתה לאכוף או לממש זכות או התחייבות זו לאחר מכן. הכותרות וההבלטות שבשימוש בהסכם זה הינן לשם נוחות בלבד ואינן נחשבות או מהוות פרשנות של הסכם זה. הוראות הסכם זה יהוו יחדיו את ההסכם השלם והממצה בין החברה לבין המשתמש. השימוש באפליקציה לא יכונן כל סוג של יחסים בין המשתמש לבין החברה, לרבות יחסי שותפות, יחסי נאמנות ו/או יחסי שליחות. על הסכם זה יחול הדין של מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל עילה ו/או תביעה ו/או טענה ו/או סכסוך העולה ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז. כל תביעה בגין עילת תביעה הנוגעת להוראות הסכם זה כאמור תוגש בתוך שנה אחת (1) מהיום שבו נודע למשתמש על עילת התביעה, ואי הגשת תביעה בתוך תקופה זו כמוה כויתור סופי ומוחלט על זכות זו מצד המשתמש.

15. צור קשר

ניתן לפנות לחברה בנוגע לשימוש באפליקציה בדואר אלקטרוני support@ynondigital.co.il

עודכן לאחרונה ב‏יום ראשון 26 אפריל 2020